Algemene Voorwaarden

DOOR HET PLAATSEN VAN EEN BESTELLING GEEFT U AAN AKKOORD TE GAAN MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CHINCHILLA.

 1. BEDENKTIJD / RECHT VAN TERUGGAVE
  UITSLUITEND DVD’S EN KLEDINGARTIKELEN DIE NIET IN DE OPRUIMIING ZIJN -MET UITZONDERING VAN LATEX- KUNT U BINNEN EEN TERMIJN VAN VEERTIEN (14) WERKDAGEN NA ONTVANGST ZONDER OPGAAF VAN REDENEN RETOURNEREN.
  KLEDING IN ONGESCHONDEN EN NIET GEDRAGEN STAAT EN DVD’S WAARVAN DE VERZEGELING NIET IS VERBROKEN.
  ALLE OVERIGE SEKSLIFESTYLE ARTIKELEN ALSMEDE ACTUELE AANBIEDINGEN EN OPRUIMINGSARTIKELEN KUNNEN NIET GERETOURNEERD WORDEN OM HYGIENISCHE REDENEN OF VANWEGE DE BEPERKTE TIJDSLIMIET VAN AANBIEDINGEN C.Q. OPRUIMING. DE GERETOURNEERDE KLEDINGARTIKELEN MOETEN ZICH IN EEN ONGESCHONDEN STAAT BEVINDEN, DIE OVEREENKOMT MET EEN NORMAAL GEBRUIK TEN BEHOEVE VAN HET PASSEN – ZOALS DIT OOK IN DE WINKEL MET HET PASSEN GEBRUIKELIJK IS – EN VOORZIEN ZIJN VAN DE ORIGINELE ETIKETTEN EN/OF LABELS. WANNEER EEN ARTIKEL IN KWALITEIT ACHTERUIT IS GEGAAN KUNT U HET BETREFFENDE ARTIKEL NIET MEER RETOURNEREN. GARANTIE GELDT NIET VOOR SEKSLIFESTYLE ARTIKELEN. ALLE ARTIKELEN ZIJN TECHNISCH, VOORAFGAANDE AAN DE ZENDING, GETEST. SEKSLIFESTYLE ARTIKELEN ZIJN IN HET GEBRUIK ONDERHEVIG AAN DE FANTASIE VAN DE GEBRUIKER EN KUNNEN -MEDE DERHALVE- NIET GERETOURNEERD WORDEN.
  RETOUREN DIENT U VOLDOENDE TE FRANKEREN EN U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR DE CORRECTE RETOURLEVERING. INCORRECTE RETOUREN WORDEN NIET AAN U GECREDITEERD.
 2. LEVERING / VERZENDKOSTEN
  DE CHINCHILLA LEVERTIJDEN EN VERZENDKOSTEN NA ONTVANGST VAN DE VOLLEDIGE EN JUISTE BESTELLING VINDT U IN DE ONDERSTAANDE TABEL:
  LAND VAN BESTEMMING VERZENDER LEVERTIJD VERZENDKOSTEN
  NEDERLAND DPD / UPS 2-4 WERKDAGEN EUR 5
  BELGIE DPD / UPS 3-5 WERKDAGEN EUR 10
  DUITSLAND DPD / UPS 3-5 WERKDAGEN EUR 10
  UK DPD / UPS 3-5 WERKDAGEN EUR 15
  ZWITSERLAND DPD / UPS 3-5 WERKDAGEN EUR 15
  OOSTENRIJK DPD / UPS 3-5 WERKDAGEN EUR 15
  EU DPD / UPS 3-5 WERKDAGEN EUR 20 – EUR 40
  EUROPA – NIET EU DPD / UPS 5-10 WERKDAGEN EUR 50
  REST VAN DE WERELD DPD / UPS 5-20 WERKDAGEN EUR 70
  VOORNOEMDE LEVERINGSTERMIJNEN ZIJN NIET BINDEND EN WORDEN BESCHOUWD ALS STREEFDATA, TENZIJ SCHRIFTELIJK ANDERS OVEREENGEKOMEN. CHINCHILLA ZAL ZICH INSPANNEN OM DE BESTELLING ZOVEEL MOGELIJK BINNEN DEZE LEVERINGSTERMIJNEN TE (DOEN) LEVEREN. LEVERING GESCHIEDT ZOLANG DE VOORRAD STREKT, ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. VOOR DE GEVOLGEN VAN DRUKFOUTEN AANVAARDEN WIJ GEEN AANSPRAKELIJKHEID.
 3. BESTELLINGEN WEIGEREN
  HET STAAT CHINCHILLA VRIJ OM ONLINE BESTELLINGEN NIET AAN TE NEMEN. DEZE KEUZE LIGT GEHEEL BIJ CHINCHILLA. INDIEN CHINCHILLA EEN ONLINE BESTELLING NIET AANNEEMT, DEELT CHINCHILLA DIT U ONMIDDELLIJK PER EMAIL (VOOR ZOVER WIJ HIEROVER BESCHIKKEN) MEE.
 4. PRIJZEN EN BETAALMOGELIJKHEDEN
  ALLE GETOONDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF DE WETTELIJKE BEPAALDE BTW.
  U KUNT DE ARTIKELEN VAN UW KEUZE BETALEN MIDDELS CREDIT CARD, IDEAL EN PAYPAL.
  MOCHT U HET VERSCHULDIGDE BEDRAG NIET OP TIJD HEBBEN VOLDAAN, DAN BEHOUDT CHINCHILLA ZICH HET RECHT VOOR OM ADMINISTRATIEKOSTEN TER HOOGTE VAN MINIMAAL € 7,50 EN MAXIMAAL € 25,- IN REKENING TE BRENGEN. INDIEN DAN BINNEN EEN TERMIJN VAN VIJF (5) WERKDAGEN NOG STEEDS GEEN BETALING PLAATSVINDT, ZAL U VERPLICHT ZIJN OM ALLE DOOR CHINCHILLA MET BETREKKING TOT HET INNEN VAN HET OPENSTAANDE BEDRAG GEMAAKTE KOSTEN EN ONKOSTEN TE VERGOEDEN. ONDER DE KOSTEN VOOR HET INNEN VAN VORDERINGEN VALLEN, NAAST EVENTUELE GERECHTELIJKE KOSTEN, OOK ALLE BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN.
 5. TRANSPORTSCHADE / GEBREKEN
  INDIEN GELEVERDE PAKKETTEN DUIDELIJKE TRANSPORTSCHADE VERTONEN, DAN DIENT U DIT DIRECT DOOR TE GEVEN AAN DE MEDEWERKER VAN DE BETREFFENDE PAKKETBEZORGER DIE DE ARTIKELEN LEVERT EN DIENT U AANNAME TE WEIGEREN. U VERPLICHT ZICH DE GELEVERDE GOEDEREN ONMIDDELLIJK NA ONTVANGST TE INSPECTEREN EN DE DAARBIJ GEBLEKEN GEBREKEN ONMIDDELLIJK PER EMAIL AAN INFO@CHINCHILLA.EU TE MELDEN, ZODAT CHINCHILLA DE HIER UIT VOORTVLOEIENDE RECHTEN KAN UITOEFENEN BIJ DE VERZENDER. HET NIET INDIENEN VAN DEZE KLACHT HEEFT ECHTER GEEN GEVOLGEN VOOR UW WETTELIJKE AANSPRAKEN.
 6. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  DE ARTIKELEN BLIJVEN EIGENDOM VAN CHINCHILLA TOT HET VOLLEDIGE FACTUURBEDRAG DOOR U IS VOLDAAN.
 7. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS & CREDITEUREN
  CHINCHILLA VINDT HET BELANGRIJK OM ZORGVULDIG OM TE GAAN MET UW PERSOONSGEGEVENS. DAAROM VERWERKT CHINCHILLA UW PERSOONSGEGEVENS IN OVEREENSTEMMING MET DE TOEPASSELIJKE WET- EN REGELGEVING. PERSOONSGEGEVENS ZIJN ALLE GEGEVENS DIE MET U IN VERBAND GEBRACHT KUNNEN WORDEN. DIT ZIJN ONDER ANDERE UW NAAM, (E-MAIL)ADRES EN BANKREKENING- OF GIRONUMMER. VOOR HET UITVOEREN VAN DE OVEREENKOMST DIE U MET CHINCHILLA SLUIT, IS HET NOODZAKELIJK DAT CHINCHILLA UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT, TIJDELIJK OPSLAAT EN VERWERKT. DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN ONDER ANDERE VERWERKT OM DE BESTELLING TE KUNNEN VERWERKEN EN TE KUNNEN LEVEREN.
  U STEMT ER MEE IN DAT CHINCHILLA UW PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN DE BESTELAFWIKKELING EN KREDIETWAARDIGHEID (WAAR NODIG) EVENTUEEL DOOR KAN GEVEN AAN DERDEN. CHINCHILLA VERSTREKT OVERIGENS OP GEEN ENKELE WIJZE UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN, TENZIJ U DAARVOOR UITDRUKKELIJK TOESTEMMING HEEFT GEGEVEN.
  CHINCHILLA VERKRIJGT AUTOMATISCH NIET PERSOONLIJKE INFORMATIE OVER U ZOALS HET TYPE INTERNET BROWSER DAT U GEBRUIKT OF DE SITE VANWAAR U NAAR ONZE SITE BENT GELINKT. U KUNT AAN DE HAND VAN DEZE GEGEVENS NIET WORDEN GEÏDENTIFICEERD. CHINCHILLA MAAKT GEBRUIK VAN DEZE INFORMATIE VOOR HET OPTIMALISEREN VAN HAAR SITE IN HET KADER VAN EEN CONTINUE VERBETERINGSPROCES EN OM MEER TE WETEN TE KOMEN OVER DE GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE WWW.CHINCHILLA.EU. OOK DEZE INFORMATIE ZAL NIET AAN DERDEN WORDEN VERSTREKT.
  CHINCHILLA HEEFT PASSENDE MAATREGELEN GENOMEN OM UW PERSOONSGEGEVENS TE BEVEILIGEN TEGEN ONGEOORLOOFD EN ONEIGENLIJK GEBRUIK.
  U HEEFT RECHT OP INZAGE OP DE DOOR CHINCHILLA VERZAMELDE EN VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS DIE OP U BETREKKING HEBBEN EN KUNT VERZOEKEN OM CORRECTIE OF VERWIJDERING VAN UW PERSOONSGEGEVENS. CHINCHILLA ZAL BINNEN VIER (4) WEKEN LATEN WETEN OF ZE AAN UW VERZOEK KAN VOLDOEN.
  U KUNT TEGEN HET VERWERKEN VAN UW GEGEVENS DOOR CHINCHILLA VOOR MARKETINGDOELEINDEN TE ALLEN TIJDE BEZWAAR MAKEN, RESPECTIEVELIJK UW EERDER GEGEVEN TOESTEMMING HERROEPEN DOOR DIT KENBAAR TE MAKEN AAN INFO@CHINCHILLA.EU. NA ONTVANGST VAN UW BEZWAAR RESPECTIEVELIJK HERROEPING ZULLEN WIJ DE DESBETREFFENDE GEGEVENS NIET MEER VOOR MARKETINGDOELEINDEN VERWERKEN RESPECTIEVELIJK HET VERDERE TOESTUREN VAN RECLAMEMIDDELEN ONMIDDELLIJK STOPZETTEN.
 8. BEDRIJFSGEGEVENS
  BICOTEX: SPEEL – GOED VOOR VOLWASSENEN! C.V.; SERINGENHOF 3; NL – 5342 CP OSS; NEDERLAND; E-MAIL: INFO@CHINCHILLA.EU; INTERNET: WWW.CHINCHILLA.EU ; TELEFOON: +31 6 22956802; GEREGISTREERD: BENELUX MERKEN BUREAU; KVK NUMMER: 17171647; BTW NUMMER: NL817200745B01
 9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
  ALLE RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM OP DE CONTENT OP DE WEBSITE KOMEN TOE AAN CHINCHILLA. HET IS U NIET TOEGESTAAN DEZE CONTENT TE VERVEELVOUDIGEN EN/OF OPENBAAR TE MAKEN ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN CHINCHILLA.
 10. UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID VOOR EXTERNE LINKS
  CHINCHILLA IS NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR DE INHOUD EN WERKING VAN DE WEBSITE VAN DERDEN, OOK AL IS ER TOEGANG TOT EEN DERGELIJKE WEBSITE VIA EEN LINK OP DE SITE VAN CHINCHILLA. HETZELFDE GELDT VOOR WEBSITES DIE EEN LINK HEBBEN NAAR DE SITE VAN CHINCHILLA.
  DE AANSPRAKELIJKHEID VAN CHINCHILLA EN DE DOOR CHINCHILLA INGESCHAKELDE DERDE(N) TEN AANZIEN VAN ENIGE SCHADE VOORTVLOEIENDE UIT OF VERBANDHOUDENDE MET DE BESTELLING EN/OF LEVERING VAN DE GOEDEREN IS VOLLEDIG UITGESLOTEN, VOOR ZOVER BIJ WET TOEGESTAAN.
 11. AFBEELDINGEN
  HOUDT U ER ALSTUBLIEFT REKENING MEE DAT DOOR DE INSTELLINGEN VAN UW BEELDSCHERM DE KLEUR VAN AFBEELDINGEN IN ONZE WEBWINKEL LICHT KUNNEN AFWIJKEN VAN HET ORIGINEEL.
 12. OVERIG
  OP ALLE OVEREENKOMSTEN EN OVEREENSTEMMINGEN TUSSEN U EN CHINCHILLA IS NEDERLANDS RECHT VAN TOEPASSING MET UITSLUITING VAN HET WEENS KOOPVERDRAG. CHINCHILLA IS NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR WETTEN DIE -BUITEN NEDERLAND- IN HET LAND VAN LEVERING OF DOORVOER GELDEN.
  ALLE GEBRUIK VAN DE DOOR U AANGESCHAFTE ARTIKELEN BIJ CHINCHILLA IS VOOR UW EIGEN VERANTWOORDING. CHINCHILLA VERWERPT IEDERE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIENDE UIT OF VERBAND HOUDENDE MET UW BESTELLING EN/OF LEVERING EN/OF HET GEBRUIK VAN UW BESTELDE ARTIKELEN.
  KLANTENSERVICE CHINCHILLA
  CONTACT
  MOCHT U VRAGEN HEBBEN OVER ONZE PRODUCTEN OF SERVICE, STUURT U DAN UW VRAAG VIA EMAIL NAAR: INFO@CHINCHILLA.EU. U KUNT ONS OOK BEZOEKEN.
  BETAALMETHODEN
  U KUNT KIEZEN UIT DE VOLGENDE BETAALMETHODEN: CONTANT, CREDIT CARD, IDEAL, PAYPAL. ONZE BANKGEGEVENS ZIJN: WISE:
  IBAN: BE64967920063352l – BIC: TRWIBEB1XXX – t.n.v. BICOTEX: SPEEL – GOED VOOR VOLWASSENEN!
  DE UITWISSELING VAN GEGEVENS IN DE WEBWINKEL IS BEVEILIGD MIDDELS DE LAATSTE ZEKERHEIDSSTANDAARDEN VAN SSL-VERSLEUTELING.
  RETOURNEREN
  HET RETOURNEREN VAN KLEDING OF DVD’S/BD”S WERKT EENVOUDIG. STUUR DE VAN ONS ONTVANGEN ARTIKELEN – VOOR ZOVER DEZE ZICH IN ONGEBRUIKTE TOESTAND BEVINDEN – BINNEN DE ZICHTTERMIJN VAN VEERTIEN (14) WERKDAGEN NAAR ONS TERUG EN U KRIJGT HET AANKOOPBEDRAG OF EVENTUELE TEGOED BINNEN 30 DAGEN TERUG GESTORT OP UW BANKREKENING OF CREDIT CARD.
  BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
  WIJ DOEN ER ALLES AAN OM UW GEGEVENS TE BESCHERMEN EN MAKEN DAARVOOR GEBRUIK VAN BEPROEFDE ZEKERHEIDSSTANDAARDEN.
  WIJ ZULLEN UW GEGEVENS NOOIT AAN DERDEN TER BESCHIKKING STELLEN. DE VOOR DE ORDERVERWERKING BENODIGDE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERTROUWELIJK BEHANDELD. WE WILLEN U ER OP WIJZEN DAT WE DE DOOR U OVERGEDRAGEN INFORMATIE VERZAMELEN, OPSLAAN EN VERWERKEN TENEINDE DE BESTELLING TE KUNNEN UITVOEREN.
  SSL – SECURE SOCKET LAYER
  HET GEHELE ORDERPROCES BIJ CHINCHILLA IS GEGARANDEERD VEILIG – DANKZIJ DE MODERNSTE SSL-VERSLEUTELINGEN. VOOR DE GEGEVENSOVERDRACHT MAKEN WIJ GEBRUIK VAN VERSLEUTELDE OVERDRACHTS PROCEDURES – DE ZGN. “SECURE SOCKET LAYER” (SSL)-OVERDRACHT. HIERMEE GARANDEREN WIJ DAT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS, MEER IN HET BIJZONDER CREDIT CARD (EN EVENTUEEL OOK BANK-) GEGEVENS BEVEILIGD EN VERSLEUTELD WORDEN OVERGEDRAGEN.
  COOKIES
  HET GEBRUIK VAN COOKIES IS EEN VEELVOORKOMEND GEBRUIK EN BEVORDERT HET GEMAK VAN DE BEZOEKER IN ZOVERRE DAT WEBSITES BETER OP U KUNNEN WORDEN AFGESTEMD. DE DOOR ONS OP UW COMPUTER OPGESLAGEN COOKIES BLIJVEN VOOR ONBEPAALDE TIJD OPGESLAGEN EN KUNNEN TE ALLEN TIJDE DOOR U WORDEN VERWIJDERD.
  VOOR VRAGEN EN/OF OPMERKINGEN KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN.
  TARIEVEN A LA CARTE DIENSTEN
  UURTARIEF VOOR UITEENLOPENDE (KANTOOR)WERKZAAMHEDEN € 250,–.EX. BTW.